Kärhananyň medeniýeti

Kärhananyň görüşi

Gurluşyk tehnikasynyň uçar göterijisini guruň we bir asyrlyk markany goýuň.

Kärhananyň wezipesi

"Uzak daglar" bilen bilelikde gurluşyk tehnikasy.

Kärhananyň ruhy

Birleşiň we hyzmatdaşlyk ediň, yzygiderli işläň we dogruçyl boluň.

Kärhananyň iş ýörelgesi

Hil marka döredýär we geljegi bütewilik bilen dolandyrýar.

Kärhananyň täze döwür ruhy

Tehnologiki innowasiýa arkaly bäsdeşlik artykmaçlygyny döretmek.

Enterprise-Culture1
Enterprise-Culture2
Enterprise-Culture3
Enterprise-Culture4
Enterprise-Culture5
Enterprise-Culture6
Enterprise-Culture7
Enterprise-Culture8
Enterprise-Culture9
Enterprise-Culture10